ЗАЕДНО СРЕЩУ РАСИЗМА

Проектът “STAR (Stand Together Against Racism) – Заедно срещу расизма”, е международна инициатива, по която работят партньори от Испания, Италия, България и Полша в периода 2017-2020 година. Тя цели да се противопостави на невидимия расизъм и други форми на нетолерантност в ежедневието на младите хора, включително онлайн, като се използват инструментите на работата с млади хора и неформалното образование. За целта ще се анализират и популяризират добри практики на въвлечените и други организации (с фокус върху инициативата Lorca Libre на испанския партньор Cazalla Intercultural и усилията на полския партньор SZANSA в инициативата “Без езика на омразата“).

Проектът се разделен на три основни етапа, като в първият партньорите ще споделят, оценят и адаптират практики в борбата с расизма и другите форми на нетолерантност. Във втория етап тези практики ще бъдат пилотирани и тествани чрез множество директни дейности като обучения за обучители, работилници в училища, общностни събития и летни лагери. Накрая, за да се осигури разпространението и устойчивостта на резултатите, ще разработим наръчник с добри практики, онлайн обучителен курс (MOOC) и ще организираме редица местни, национални и международни събития. В търсене на политическа промяна и устойчивост, целим да въвлечем широк кръг от заинтересовани страни, в това число представители на институции, училища и местни организации, които да са активно включени в различните етапи на проекта.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

 
PEN_Logo
Imprimir
SZANSA
REDU_logo