learn

learnСдружение Про Европейска Мрежа е създадено през 2007 г., като международна мрежа с наименование Pakiv European Network. През 2013 г., сдружението се регистрира като Про Европейска Мрежа, която работи за утвърждаване на добри практики и ефективното прилагане на човешките права чрез представяне на метода за съвместно участие за развитие на групи в неравностоино положение.
За да осъществи мисията си, „Про европейска мрежа” се стреми да окаже въздействие върху политиките за социалното включване на групи в неравностойно положение, в частност ромската общност, чрез стимулиране на процеса за критично мислене, познанията и обмяната на местен опит и практики.

Целите на сдружението са:
• Да повиши лидерските умения на млади роми, които да поемат отговорност в своите общности и да стимулира активно гражданство;
• Да промоцира солидарност и партньорство сред ромите, а също така и с други етнически и религиозни групи;
• Да служи като форум за ангажиране на роми и не роми от различни нива в процеса на критичното мислене и познанията за социалното включване;
• Да стимулира и фасилитира взаимодействия и диалог сред различни ключови фигури и различни нива за по-ефективни практики свързани с включване на ромите в обществото;
• Да промоцира равенство на половете и действия за включването на темата сред ромите;
• Да увеличи предприемачеството и достъпа до заетост и икономическо развитие сред ромската общност;
• Да ангажира младежта в процеса на действия и разсъждения;
• Да изгради капацитет за по-ефектни действия за борба със социалното изключване

Сдружението е регистрирано в България, но работи с членове и партньорски организации на международно ниво по различни проекти, предимно свързани със социалното включване на ромската общност и с насърчаване на междукултурния диалог като инструмент за подпомагане на социалното включване. Вижте повече в секция програми и проекти.

Запознайте се и с нашата Вътрешно-организационна политика за закрила на детето и организиране на дейности в интерес на детето.