cross-cut_cover

CROSS-CUT! Applying Human Rights Standards in Youth Projects

cross-cut_coverCROSS-CUT! Applying Human Rights Standards in Youth Projects
Май – Октомври 2013

Проектът е разработен в контекста на нужда, идентифицирана от партньорите в проекта, във връзка с техния опит в младежката сфера на местно, национално и европейско ниво. Изпълнявайки свои проекти и дейности, партньорите забелязват, че в цяла Европа и отвъд младежки организации и групи организират стотици младежки обмени, обучения и
семинари, посветени на различни проблеми като опазване на околната среда, разработване на младежки политики, младежко политическо участие, здравеопазване, доброволчество, младежко предприемачество, оползотворяване на свободното време, изкуства и др. Без да се занимават конкретно с проблемите на правата на човека, тези организации понякога допускат (нарочно или не) дискриминационното говорене и поведение или дейности, които изключват различни групи от млади хора.

За да противодейства на подобни практики (много често финансирани с национални или европейски средства), проектът ще постави на изпитание стереотипите и ще запълни информационните празноти, които водят до това явление, насърчавайки идеята за поставяне на концепцията за правата на човека като принцип, пресичащ (cross-cutting) всички младежките проекти.
Проектът ще застъпи някои от най-чувствителните теми в младежката сфера: етноцентризъм, антициганизъм, евроцентризъм, сексизъм, хомофобия и др., с идеята да се разработят стандарти, свързани с правата на човека, в младежките проекти.

logosОсновната цел на проекта е да подкрепи реализирането на младежки проекти, основани на включването, насърчавайки стандарти, свързани с правата на човека и многообразието, сред младежки работници и фасилитатори. Специфичните цели на проекта са: 1) Да се поставят на изпитание вредните стереотипи за различни групи от млади хора, които обикновено се сблъскват с изключване или пренебрежение; 2) Да се изостри чувствителността за съществуващи практики на изключване в младежки проекти и да предостави форум за дискутирането им; 3) Да развие компетенции за използването на стандарти, свързани с правата на човека, които да пресичат (cross-cut) младежките проекти в различни области.