BE INclusive - Инструменти за равнопоставеност и включване в младежката работа

Период: юни 2019 – май 2021

Партньори: Global Citizens’ Academy (Литва), Cazalla Intercultural (Испания), SZANSA (Полша), TDM 2000 (Италия)

Финансиране: Програма „Еразъм +“ на Европеския съюз

Проектът Be INclusive е дългосрочна инициатива, която цели да увеличи многообразието, равнопоставеността, включването и участието на ВСИЧКИ млади хора в различни форми на младежки дейности. Това се случва чрез насърчаване на качествени подобрения и включващи политики и практики в младежката сфера.

Проектът се развива в следните няколко насоки:

 • Аналитична част

  Преглед на настоящото състояние и нуждите она младежки организации да въвеждат включващи политики и практики в своята работа в партньорските държави (Литва, България, Испания, Италия, Полша).

 • Пилотиране на местно ниво

  Разработване на комплет от инструменти, които ще допринесат за качествени промени в младежките организации чрез оценка и подобряване на включващи политики и практики;

 • Разпространение на резултатите

  Обучителни възможности за професионално развитие на младежки работници за по-добро внедряване на включващи политики и практики в техните организации.

 • Разпространение на резултатите

  Предоставяне на възможност на младежки организации да преминат през процес на осмисляне, оценка и планиране на системни промени в техните дейности с млади хора.

 • Разпространение на резултатите

  Споделяне на добри практики и насърчаване на диалог за системно внедряване на включващи политики и практики в младежката сфера.

Вижте новини от този проект:

Представихме наръчника „Подкрепа за равенство и приобщаване в младежката сфера“

Пред колеги и приятели от неправителствения сектор представихме една публикация, по която работим от много време: Наръчникът за младежки работници „Подкрепа за равенство и приобщаване в младежката сфера“.

Партньори:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.