История и философия

Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА е създадено през 2007 г. като международна мрежа с наименование ПАКИВ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА (pakiv означава “доверие” на ромски език). През 2013 г. сдружението сменя името си на “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” – макар на пръв поглед да изглежда като правописна грешка, името има специфично послание:
- ние сме ПРОевропейци откъм ценности;
- стремим се да бъдем ПРОактивни и насърчаваме ПРОактивност с групите, с които работим;
- опитваме да спазваме високи ПРОфесионални стандарти в работата.

Мисията ни е да работим за утвърждаване на добри практики и ефективното прилагане на човешките права чрез представяне на метода за съвместно участие за развитие на групи в неравностоино положение.

Цели и сфери на работа

 • Развитие

  Да подпомага личностното, професионалното и гражданското развитие на местните общности и особено младите хора

 • Учене през целия живот

  Да насърчава ученето през целия живот, като развива редица важни компетенции сред представители на местните общности и особено сред младите хора.

 • Обучение

  Да предлага качествени обучителни и образователни форми (включително мобилности), свързани с правата на човека, социалното включване, противодействие на дискриминацията и равенството на половете – както сред местните общности и особено младите хора, така и сред ключови заинтересовани страни (организации, местни власти, институции)

 • Проактивност

  Да изгражда компетенции сред местните общности и особено младите хора, свързани с поемане на отговорност за мястото им в местен, национален, европейски и глобален контекст

 • Овластяване

  Да овластява представители на местни общности и особено млади хора сами да поемат инициативи, да работят за собственото си развитие и за разрешаването на конкретни проблеми.

 • Действие

  Да насърчава и подпомага инициативи и кампании, предприети от местни общности и особено групи от млади хора, подпомагащи гореизброените цели.

 • Социална справедливост

  Да въвлича приоритетно в работата си по всички гореизброени цели представители на групи в неравностойно положение с акцент върху ромската общност и други етнически малцинства, млади хора от проблемни семейства и семейства с нисък доход, млади хора, по правило изключени от дейности на други организации, сексуални малцинства и др.

Сдружението е регистрирано в България, но работи с членове и партньорски организации на международно ниво по различни проекти, предимно свързани със социалното включване на ромската общност и с насърчаване на междукултурния диалог като инструмент за подпомагане на социалното включване. Вижте повече в секция Проекти.

Запознайте се и с нашата Вътрешно-организационна политика за закрила на детето и организиране на дейности в интерес на детето.