Приета на заседание на Управителния съвет на

 сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ на 27.07.2017

 

Целта на вътрешната политика за закрила е да гарантира сигурността на децата, които имат контакт със сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ при реализиране на нейни проекти, програми, предоставяне на услуги, реализиране на различни дейности, както и че всички дейности на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“, които включват деца, ще бъдат организирани по начин, центриран в интереса, развитието и овластяването на децата.

Този документ е набор от стандарти, които определят основните ни принципи, организация, етични норми и правила на поведение, комуникация и партньорство, които гарантират, че ние правим всички усилия да не допуснем в работата си условия за каквато и да е форма на насилие, експлоатация или неглижиране на дете.

ЧАСТ 1: Определения и термини

Дете е всяко лице до навършване на 18 годишна възраст.

Физическа злоупотреба: Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена от друго лице-дете или възрастен. Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго 5 физическо нараняване на дете, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето на детето. Сексуална злоупотреба: Включва насилването или примамването на дете към сексуални действия, независимо дали детето е запознато или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може да включват намесата на децата в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение.

Сексуална експлоатация на деца: Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца, въвлечени в сексуални активности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност, статукво или нещо друго, от което децата или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може да бъде свързана с манипулиране на деца, сприятеляване с тях, спечелване на тяхното доверие и осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества. Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на дисбаланса на власт, като възможностите на жертвата са силно ограничени. Тази форма на злоупотреба може да бъде грешно разбрана от деца и възрастни като взаимоотношения, базирани на взаимно съгласие.

Неглижиране: В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на основните физически / психологически нужди на детето, които могат да прераснат в сериозно увреждане в детското здраве или развитие, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основните емоционални нужди на детето.

Пасивно неглижиране: Това е отношение от страна на професионалистите да не очакват постижения, развитие и реализация от определени деца, да бездействат по отношение на удовлетворяване на техните специфични потребности.

Емоционална злоупотреба: Постоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие на детето. Действията, свързани с емоционалната злоупотреба могат да включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз (включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение, основано на отхвърляне или враждебност. Емоционално насилие и злоупотреба също е манипулирането, отчуждаването на детето от родител/родители, както от страна на родител, така и от страна на структури на алтернативна грижа, на подкрепящи структури и услуги.

 

 ЧАСТ 2: Принципи

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ планира и развива своите проекти и дейности, които предвиждат пряк контакт с деца, със засилено внимание и грижа, като взима предвид интереса на децата. Екипът на сдружението и всички други лица, които то ангажира в работата с деца спазват стриктно следните принципи:

 • Безопасност на децата – всички дейности, които включват деца или ги засят косвено, ще бъдат организирани само в случай, че безопасността на децата е осигурена; дейности бе трябва да започват, а ако започват – ще бъдат прекратени моментално, във всеки случай, в който има подозрение за безопасността на децата.
 • Децата като субекти на права – подход, основан на правата, ще бъде използван винаги, когато се работи с деца, а тяхното достойнство ще бъде стриктно пазено наред с тяхната безопасност;
 • Равни усилия и грижа – еднаква грижа ще бъде предоставена на всички деца, а усилията за опазването на тяхната безопасност, тяхното развитие и овластяване ще бъдат еднакво насочени към децата, независимо от тяхната възраст, пол, етническа принадлежност, националност, гражданство, възможности, семейно и социално положение и др.
 • Овластяване на децата – децата трябва да имат възможността и инструментите да изразят мнението си по повод на дейностите, които се организират за и с тях; методи, насърчаващи участието им ще бъдат използвани, за да ги подкрепи в тази насока. Правото на децата да бъдат чути и да се уважава мнението им трябва да бъде систематично уважавано в процесите на взимане на решение.
 • Отговорност – всички въвлечени хора в дейности с деца носят отговорност за закрилата им, като трябва да бъдат нащрек във всеки момент и да са наясно с процедурите, когато са необходими мерки по превенция или други мерки по повод безопасността на децата.

 

ЧАСТ 3: Работещите с деца

Екипът, членовете, наетите лица или ангажираните доброволци, които работят директно с деца, трябва да знаят как да се грижат за безопасността на децата и да имат надлежни възможности за обучение, за да развиват и поддържат необходимите им знания, умения и чувствителност, за да правят това. Те са обект и на по-стриктен контрол.

3.1. Наемане и избор на лица, които работят с деца

При ангажирането на лице (като наето или като доброволец), което ще работи директно с деца, сдружението предприема следните мерки:

 • Да включи ангажимента за опазването на беазопасността на децата изрично в изискванията и описанието на работата;
 • Да разработи форми за кандидатстване, които включват съгласие от страна на лицата да бъде търсена информация за тях за бивши наказателни и дисциплинарни нарушения;
 • Да изиска документи, които доказват самоличността на лицето и квалификациите му;
 • Да предостави на кандидата настоящата политика предварително и да я дискутира с него/нея в рамките на интервю;
 • Да планира интервю, което да позволи да се разбере опитът и разбирането на кандидата за защитата на децата и добри практики;
 • Да включи специални въпроси в интервюто, които да дадат информация за отношението и ценностите на кандидата във връзка със закрилата на деца;
 • Да поиска референции, включително такива от предишни работодатели (ако е приложимо), които имат знание за опита на кандидата за работа с деца и/или доколко би бил подходящ за работа с деца;
 • Да направи проверка на всеки кандидат/служител/доброволец по достъпните канали.

3.2. Обучение

Настоящите и новите служители (включително доброволци) трябва да бъдат добре обучени по отношение на политиката за закрила на детето, особено по отношение на кодекса за поведение. Когато е идентифицирана нужда или такава е изразена от служител/доброволец, трябва да се осигури задълбочено обучение. Преразглеждането на политиката въз основа на опита и получената обратна информация за нейната ефективност следва да се извършва поне веднъж годишно.

3.3. Етичен кодекс

Всеки служител, член или доброволец на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ се задължава да спазва следния етичен кодекс:

 1. Аз се ангажирам с ненасилствено и непровокативно поведение и комуникация по отношение на всички, но особено на децата.
 2. При никакви обстоятелства няма да използвам насилие или злоупотреба (включително психологическа и емоционална злоупотреба) при работа с деца.
 3. Ще действам справедливо, честно и тактично и ще уважавам достойнството и стойността на децата.
 4. Ще използвам методи за участие, когато работя с деца, ще насърчавам тяхното изразяване и вземам под внимание тяхното мнение.
 5. Ще осигуря еднакво внимание и внимание на всички деца, независимо от възрастта, пола, етническия произход, националността, гражданството произход, способностите и уврежданията, семейството, социалното положение и т.н., освен ако децата не се нуждаят от специални грижи.
 6. Ще уважа националните закони и местната култура, традиции, обичаи и практики, които са в съответствие с правата на човека и не представляват заплаха за безопасността на децата.
 7. Придавам голямо значение на положението на децата и винаги ще насърчавам тяхното благосъстояние и ще допринеса за развитието на пълния потенциал на всяко дете.
 8. Ще допринеса за създаването на грижовна, изпълнена с любов среда за децата.
 9. Винаги ще се държа така, че да защитавам децата от всички форми на дискриминация, злоупотреба, тормоз и пренебрегване.
 10. Няма да правя снимки, видеозаписи или документи на образа на децата по какъвто и да е друг начин, освен ако не съм инструктиран да го направя от отговорния мениджър, който има съгласието на децата и родителите за това.
 11. Няма да инициирам, нито да влизам в романтични или сексуални отношения с деца или млади хора.
 12. Няма да оставам с деца насаме (за през нощта или по-дългосрочен план), особено когато няма друг възрастен.
 13. Ще полагам усилия работата ми с децата да се случва пред другите, ще избягвам да оставам насаме с децата, далеч от други хора.
 14. Ще запазя поверителността на всички данни за децата (напр. информация за техните семейства, здравословно състояние и т.н.).
 15. Ще докладвам в случай на съмнения за действителна или потенциална злоупотреба с деца, малтретиране на дете или друга форма на нарушение.

 

ЧАСТ 4: Подготовка на децата

Всички деца, ангажирани в дейностите на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“, трябва да бъдат информирани за начина на докладване за всяко неправомерно поведение от страна на служителтеи, доброволците, посетителите, родителите, роднините или други деца. Децата, ангажирани в дългосрочни процеси и проекти, ще бъдат информирани за това редовно, поне веднъж на всеки две седмици. При обучението и инструктирането на децата трябва да се предприеме честен, но нетравматичен подход, който да бъде подходящ и разбираем за всяко дете.

Когато е приложимо, родителите или други отговорни възрастни трябва да бъдат информирани за политиката за закрила на детето при влизането на детето в дейностите на организацията.

 

ЧАСТ 5: Процедури за контрол и докладване

Отговорността за прилагането на тази политика е на председателят на управителния съвет на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“.

При всяко опасение и/или идентифицирано насилие върху дете, комуникацията минава по следния канал:

Всеки в комуникационната верига, ако сметне, че сигналът е пренебрегнат или не се разглежда достатъчно сериозно, трябва да го отнесе директно към следващия по веригата. В изключителни случаи се сигнализират директно отговорните органи.

Всякаква информация, отнасяща се до злоупотреба, трябва да бъде документиранасъобразно формуляр /Приложение 2/, така че всички случаи да са регистрирани. Тази информация е поверителна и се пази секретно. Поверителността се нарушава само, ако е в най-добрия интерес на детето. При установено насилие върху дете се сигнализират отделите за закрила на детето/полицията.

 

 

 

 

Приложение: Сигнал

 

Сигнал при опасение, съмнение и/или идентифицирано насилие срещу дете

Име и и-мейл на подаващия: ………………………………………………………………………………………………….
Връзка със засегнатото дете /ако такава съществува/: ……………………………………………………………..
Име на детето: ………………………………………………………………………………………………………………………
Възраст и дата на раждане: …………………………………………………………………………………………………..

Обяснение относно причината за съмненията

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Мнение на детето (ако има такова):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис:

Дата: