Кои сме ние

Този сайт е собственост на сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ с ЕИК 175385177 с адрес ул. „Княз Борис I“ 4, София 1463.

Обща информация

При събирането и обработването на Вашите лични данни, се подчиняваме на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нас на info@proeuropean.net.

Цели за събирането на лични данни:

– за да можем да осъществяваме дейността и целите на нашата oрганизация, включително, за да можем да поддържаме контакт с хората, които се ползват от нашите дейности;

– във връзка с наши законови задължения за отчитане и прозрачност;

– на основание договорни отношения помежду ни;

– във връзка с участието на хора в наши (организирани от нас) мероприятия, събития, обучения, програми, проекти, кампании и други инициативи.

Извън случаите, в които събираме личните Ви данни въз основа на закон, договор или да защитим наши и/или Ваши легитимни интереси, ще поискаме изричното Ви съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

Вид лични данни:

В общия случай, за да осъществяваме своите законосъобразно поставени цели събираме и обработваме следните категории лични данни:

– имена на физическото лице (вкл. имена на физическото лице, представляващо юридическо лице по закон, пълномощие или като контактно лице), длъжност в съответната фирма/институция, населено място, e-mail, телефон;

– история на дарителството – за нашите дарители;

– писма/имейли и друга кореспонденция с нас;

– при изрично съгласие и доброволно представяне – без това да е условие – данни за етнически произход, полова принадлежност, сексуална ориентация, здравно състояние;

– видео- и фотоизображения на посетители на нашите събития, като на тези събития могат да се събират данни за посетителите им и чрез аудио записи на самите мероприятия;

– сайтът ни www.proeuropean.net събира „бисквитки“ – „бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. „Бисквитките“ съдържат информация, с която ни помагате да подобрим функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите „бисквитките“. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

„Бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от Вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на Фондацията. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

Начин на събиране на лични данни

В общия случай събираме данните:

– директно от Вас – чрез формуляри, декларации, които Вие попълвате, имейли, които ни изпращате, телефонни разговори с Вас;

– чрез нашия уебсайт, вкл. при попълване и изпращане от Ваша страна на съобщение чрез контактната форма на сайта ни;

– чрез страниците ни в социалните мрежи и медии и чрез профилите ни в каналите за споделяне в Интернет;

– понякога събираме Ваши данни и от публични източници, при спазването на правилата за това на тези източници.

Данните от публичните източници/регистри се ограничават до:

– данни за осъществяване на контакт с Вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.

Обръщаме внимание, че голяма част от нашите събития са публични, като на повечето  от тях се извършва видео-, фото- и аудиозаснемане. Това е необходимо поради характера на нашата дейност и в изпълнение на нашата мисия, идеали, цели и добри идеи, които искаме да станат достъпни и да бъдат възприети и подкрепени от все по-широк кръг хора. Извършените записи се използват само с тази цел, като по-голямата част от записите и материалите, на които можете да присъствате, са с акцент върху идеалната ни цел, а не върху отделната личност.

Въпреки тук описаното, ако смятате, че тези действия биха нарушили поверителността Ви по неприятен за Вас начин, молим да не присъствате на тези събития. Можете да изразите подкрепата за каузата и идеята ни по друг Ваш собствен начин, който намирате за необходим по Вашето собствено разбиране.

Използване на вашите лични данни:

В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и да осъществим контакт с Вас, вкл. във връзка с целите на сдружените ни.

Използваме Вашите лични данни и:

  • за да създадем и развием успешни взаимоотношения и партньорства;
  • за да осъществим спомагателните за дейността ни функции – счетоводно обслужване, опазване на легитимните ни интереси и др.

Може да Ви изпращаме информация за наши дейности, проекти, инициативи и услуги, които биха Ви били интересни. Ако за в бъдеще не желаете да получавате информация от нас, можете да се откажете, като изпратите заявка за това (имейл) на info@proeuropean.net.

Споделяне на лични данни с трети страни

За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да популяризираме и оценим резултатите от всеки един проект.

Тъй като работим по проекти, в повечето случаи финансирани от външни частни и публични източници, нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит. Това е един от случаите, в които трети лица могат да имат достъп до Ваши лични данни. Други случаи са ако, например, използваме куриер за доставяне на определена пратка до Вашия адрес или когато бихме били длъжни по закон да предоставим определена информация на имащи право да я изискват държавни институции.

Не споделяме данни в повече от необходимото и извън това, което Вие сте ни разрешили.

Прилагаме грижа към Вашите данни, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработващи или отделни администратори.

Съхранение на лични данни

Съхраняваме Вашите данни, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме Вашите лични данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите са съобразени с предмета на дейност и целите на сдружението, като целят и нормално развитие на нашите взаимоотношения, както и съхраняването на личните Ви данни да изисква минимални действия от Ваша страна при повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Правата Ви:

– Достъп до Вашите лични данни

– Право на корекция

Извън гореизброените права, имате право да поискате:

– да бъдат изтрити Вашите лични данни;

– да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно при Ваше искане да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

В случай, че сметнете, че събираме, съхраняваме или използваме вашите лични данни недобронамерено, имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Актуализация

Настоящата Политика за поверителност се разглежда и актуализира от нас регулярно, при нужда.

Дата на последната й актуализация – 24.09.2020 г.